O projekcie

Port Darłowo – nowoczesny,  wielofunkcyjny port morski stanowiący ponadregionalny ośrodek obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego na środkowym wybrzeżu Bałtyku.

 

PROGRAM OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

 

PRIORYTET: VII Transport przyjazny środowisku

DZIAŁANIE: 7.2. Rozwój transportu morskiego

 

Projekt: Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych 

Współfinansowany przez Fundusz Spójności

Celem Funduszu Spójności jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej (UE) na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju.

Dziedziny działania Funduszu Spójności są następujące:

 

 

Data podpisania umowy z dofinasowanie: 30 grudnia 2013.

Nr umowy z dofinansowanie: POIS.07.02.00-00-020/11-00.

Rzeczowa realizacji robót budowlanych: styczeń 2014 -  7 grudzień 2015 r.

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 23 grudnia 2013 r.; 14 lipca 2015 r.

 

Osiągnięte wskaźniki produktu: 3 km odcinek drogi, szer. 7; plac manewrowo-składowy pow. 2369 m2 w układzie transportowym do Portu Morskiego w Darłowie. Poprawy infrastruktury dostępowej od strony lądu.

W ramach projektu na terenie Darłowa wybudowano drogę do Portu Morskiego łączącą go z siecią dróg krajowych (DK37 dalej DK6) i wojewódzkich (DW 203).

Osiągnięte cele społeczno-gospodarcze:

-cel szczegółowy:

zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w obszarze Morza Bałtyckiego,  w tym konkretnym przypadku portu morskiego w Darłowie przy jednoczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym Gminy Miasta Darłowo.

Cel ten prowadzić będzie do zwiększenia udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i towarów.

-cel horyzontalny:

budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

-cel główny: (nadrzędny projektu)

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

 

Całkowita wartość projektu: 25 881 743,52 zł

Wielkość wydatków kwalifikowalnych: 23 148 508,50 zł

Wartość dotacji: 19 676 232,22 zł

 

* stan na 23 grudnia 2015 roku